croatia / cres / grad cres

O projektu

O projektu

Svi tlocrti DOWNLOAD
     

 

  1. TEHNIČKI OPIS ZGRADE:

 

3.0. UVOD

 

Ovim projektom predviđa se izgradnja stambeno poslovne zgrade u ulici Peškera u gradu Cresu na  k.č. 3799, K.o. Cres- grad.

 

 

3.1.     OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

 

Sjeverna međa graniči s ulicom Peškera i k.č. br. 3801 k.o. Cres- grad.

Istočna međa graniči s prometnicom .

Južna međa graniči s k.č. br. 3787 i 3786 k.o. Cres-grad.

Prema UPU naselja Cres na toj poziciji predviđen je buduće javno parkiralište  planske oznake P    (trg Sv. Frane-ulaz u brodogradilište) s komunalnom infrastrukturom.

Zapadna međa graniči s k.č. br. 3798 k.o. Cres-grad

Prometnica tj. južni odvojak ulice Peškera

 

3.2.     NAMJENA GRAĐEVINE

 

Planirana zgrada bit će stambeno poslovna.

Etaže objekta su: podrum, prizemlje, 1.,2. kat i potkrovlje.

 

Pristup zgradi prilagođava se izgrađenom autobusnom terminalu i  dijelu ulice Peškera u duljini cca 110 m

 

OPIS FUNKCIONALNE DISPOZICIJE

 

PODRUM

 

U podzemnoj etaži poslovno – stambene zgrade nalaze se spremišta stanara i  spremišta poslovnih prostora koja se nalaze u prizemlju zgrade. U podrumu se također predviđaju i prostori za smještaj instalacijskih uređaja. U jezgrama stubišta nalazi se dizalo.

 

PRIZEMLJE

           

U prizemlju zgrade nalaze se četiri poslovna prostora u roh bau izvedbi s ulazom sa sjeverne zabatne strane i četiri ulaza sa istočne strane. U stambeni dio zgrade ulazi se preko dva zasebna ulaza s istočne strane. Svi ulazi su vezani za buduću gradsku šetnicu/ trg uz budući             autobusni kolodvor.

 

  1. I 2. KAT

 

Dvama stubištima koja se vertikalno protežu od podruma do potkrovlja se pristupa stanovima. Svako stubište ima dizalo kojim se omogućuje i kretanje osobasmanjene pokretljivosti. Sa svakog stubišta se pristupa trima stanovima. Dva stana su četverosobna i jedan je trosobni. Veći stanovi imaju loggiu na zapadnoj strani.

 

POTKROVLJE

U potkrovlje se pristupa preko spomenutih stubišta. U potkrovlju se također nalaze tri stana na jedno stubište. Dva stana su četverosobna i jedan trosobni. Veći stanovi imaju loggiu na zapadnoj strani.

3.3.     VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

 

Zgrada je tlocrtne dimenzije cca. 36,00 x 15,85 m.

.

 

3.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

 

Zgrada je svojim dužim gabaritom orjenitirana u smjeru sjever-jug.

 

Od sjeverne međe zgrada je udaljena od 0 do 0,7 m.

Od istočne međe  zgrada je udaljena od 0 do 7,7 m.

Od zapadne međe zgrada je udaljena od 0 do 1.0 m.

Od južne međe zgrada je udaljena od 0 do 0,4 m.

 

 

3.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 

Osnovnu nosivu konstrukciju zgrade formiraju armirano betonski stupovi i grede, ab zidovi, ab stropne i krovne  ploče te zidovi od blok opeke . Temelji će se izvesti kao temeljna ploča.

Podrumska etaža i etaža prizemlja imaju nosive armirano – betonske vanjske zidove na koje sa na višim etažama nastavlja armirano – betonska konstrukcija stupova i greda sa ispunom od blok opeke debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju čini armirano – betonska ploča na koju se polažu slojevi krova.

 

Pune plohe pročelja prizemlja, 1. i 2. kata te potkrovlja bit će u sistemu ETICS (damit) fasade sa završnim slojem dekorativne silikatne žbuke. Boja fasade bit će u tonovima pijeska. Krov zgrade je dvostrešan nagiba 22º – 20°, pokrov je kupa kanalica, krovna limarija je od  platificiranog alu lima. Za svaki stan predviđen je po jedan priključak na dimnjak.

 

Ostakljeni otvori bit će u alu profilima u prizemlju te drvenim profilima na katovima. Zaštita od sunca u prizemlju bit će unutarnjih flos roleta. Na katovima će se predvidjeti drvene grilje isto kao i na krovnim kućicama (zokretne i sklopive višekrilne). Grilje se predviđaju u tonovima smeđe boje.

 

Sve boje i materijali uskladit će se sa smjernicama i uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci.

 

 

OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

 

Kolni pristup zgradi je sa zapadne strane. U zgradi od 18 stanova 1 će biti pristupačan za osobe smanjene pokretljivosti. Pješački pristupi su sa istočne strane (sa buduće šetnice/trga uz budući autobusni kolodvor) do poslovnih prostora u roh bau izvedbi u prizemlju zgrade te do sjeverne i zapadne stubišne vertikale s pristupačnim dizalima do stanova odnosno do podruma. Sve prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

 

 

 

3.7. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

 

Kolni pristup na građevnu česticu je  s prometnice (k.č. br.5298/1 K.o. Cres-grad). Pješački pristupi su sa novoformirane građevne čestice  autobusnog kolodvora sa sjeverne strane.

 

Na susjednoj parceli, u vlasništvu investitora, izvodi se izdvojeno parkiralište .

 

Kontaktna zona osnovne građevine je okolno zemljište s pristupom preko zemljišta ili s kolnim pristupom s druge javne prometne površine u blizini lokacije osnovne građevine.

 

 

HORTIKULTURNO UREĐENJE I URBANA OPREMA

 

Zelene površine predviđene su uz istočnu i južnu među građevne čestice. Hortikulturno će se urediti visokim i niskim zelenilom autohtonim za područje Cresa. Pješačke površine predviđaju se od valjanog betona.

 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, te radni i životni okoliš. Kod korištenja objekta nema oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari, opasnih zračenja, onečišćenja vode i tla, te skupljanja vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.

Kontejneri za kućni otpad biti će na parceli zgrade, a pozicija je uz jugozapadni ugao međe.

 

 

 

3.8. PRIKLJUČENJE GRAĐEVNE ČESTICE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

 

3.8.1. VODOVOD I KANALIZACIJA

 

  • Vodoopskrba

Priključak na vodoopskrbnu mrežu izvesti će se prema uvjetima nadležne komunalne organizacije. Poslije priključka ugraditi će se vodomjerno okno broj vodomjera kao i njihov tip odredit će komunalna organizacija prema svojim uvjetima

Cijevni razvod nakon vodomjernog okna granat će se prema građevini u tlu. Cijevni razvod u objektu biti će pozicioniran ispod stropova, u zidu i/ili podu građevine.

 

Predviđa se potreba za vodom;

-za unutarnju hidrantsku mrežu

-za sanitarnu vodu

 

Razvod vodoopskrbne mreže izvesti će se od vodomjernog okna do krajnjih hidranata. Vanjski cjevovod vodoopskrbne mreže moguće izgraditi od PEHD materijala, do razvod unutar objekta za zidne hidrante biti će izveden od pocinčanih čeličnih cijevi.

Potreba sanitarne vode 3,2 l/s-stanovi

Potreba sanitarne vode poslovni prostor, projena 1,5 l/s

Potreba vode za unutarnju hidrantsku mrežu = 5 l/s za klasične unutarnje hidrante, za Euro hidrante = 1,7 l/s, prema protupožarnom elaboratu

Potreba vode za vanjsku hidrantsku mrežu 10,0 l/s, prema protupožarnom elaboratu

Ukupna potreba vode za nepovoljniji slučaj = cca 19,7 l/s

 

  • Kanalizacija

Sanitarne otpadne vode priključit će se na kolektorsku mrežu prema uvjetima nadležne komunalne organizacije. Otpadne vode su: oborinska krov, sanitarno fekalne otpadne vode.

 

 

3.8.2. ELEKTROINSTALACIJE

Planira se izvođenje novih instalacija jake i slabe struje te sustav zaštite od udara munje. Električna energija koristit će se i za grijanje, hlađenje te pripremu tople vode.

 

 

3.8.3.  GRIJANJE I HLAĐENJE

 

Grijanje i hlađenje vršit će se putem električne energije. Predviđa se multisplit klimatizacijski sistem. Smještaj vanjskih klima jedinica predviđa u podrumu.

 

3.9.     SIGURNOST U KORIŠTENJU

 

Građevina je projektirana tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije.

 

3.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE

 

Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima (beton, opeka, drvo, lim) uz adekvatno održavanje neće ugroziti njena trajnost niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. Projektirani vijek uporabe građevine je cca 30 godina.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima, a kontrolu plinske instalacije redovito prije sezone grijanja.

Uz predviđene mjere održavanja građevine predviđeni vijek trajanja je 100 godina.